مقدارآلودگی بیولوژیکی(BOD)   آبهای سطحی و زیرزمینی و فاضلاب شهری و صنعتی

نوع اظهار نظر
منابع آبی

 

آب سطحی غیر آلوده: ۱-۱۰ میلی گرم در لیتر
آب های زیرزمینی غیر آلوده: ۱-۵ میلی گرم در لیتر
ترجیحات مصرف کننده آب

 

آب آشامیدنی انسان کمتر از ۱-۲ میلی گرم در لیتر
 مصرف صنعتی بستگی به نوع صنعت دارد به طور کلی، کمتر از ۱ میلی گرم در لیتر
ترجیحات زیست محیطی <10-20 میلی گرم در لیتر
جریان های فاضلاب

 

فاضلاب شهری بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلی گرم در لیتر
فاضلاب صنعتی بستگی به نوع صنعت دارد، اما می تواند ۲۰۰۰-۲۰۰۰۰ میلی گرم در لیتر یا بیشتر باشد.