TDS و EC و سختي آب چيست؟

TDS آب TDS آب چیست؟ TDS مخفف عبارت (Total Dissolved Solids) به معنای کل جامدات محلول است و بیانگر مجموع غلظت مواد محلول در آب می‌باشد. TDS از نمک‌های غیر آلی و مقادیر کمی از مواد آلی ناشی می‌شود. نمک‌های غیر آلی معمول که می‌توانند در آب حضور داشته باشند شامل کلسیم، منیزیم، پتاسیم و