اخیراٌ سخت گیری در خصوص کاهش نیتروژن از پساب تصفیه خانه های فاضلاب بیشتر شده است. وجود ترکیبات نیتروژن در محیط های آبی که پساب تصفیه شده در آنها تخلیه می شود منجر به رشد جلبک ها و کاهش نور در اعماق دریاچه و مشکلات رشد سایر موجودات می شود.

در استاندار تخلیه فاضلاب پارامترهای BOD و COD بیشتر مورد توجه قرار می گیرد در عین حال مقدار کم نیتروژن هم می تواند منجر به آلودگی رودخانه ها و دریاچه ها بشود

 

هر یک کیلوگرم نیتروژن =۱۶کیلوگرم جلبک آلی می شود=۲۰کیلوگرم COD

غلظت معمول ترکیبات نیتروژن در پساب = معمول ترکیبات نیتروژن در پساب = ۳۰mg/l

بنابراین۳۰mg/lنیتروژن = ۶۰۰mg/l COD