فلزات سنگین در پساب کارخانجات و واحدهای صنعتی وجود دارد و باید با تصفیه پساب صنعتی حذف شود در ادامه منبع فلزات سنگین در محیط زیست و اثر آن بر ارگانهای بدن آمده است.

حذف فلزات سنگین

تصفیه فاضلاب صنعتی