مقدار BOD اماکن عمومی و خصوصی و تجاری چگونه محاسبه می شود؟

BOD فاضلاب اماکن عمومی تجاری

مقدار فاضلاب تولیدی یک خانه در طی شبانه روز  چقدر است؟

مقدار فاضلاب تولیدی یک مسجد در طی شبانه روز  چقدر است؟

مقدار فاضلاب تولیدی یک باشگاه ورزشی در طی شبانه روز  چقدر است؟

مقدار فاضلاب تولیدی یک کارخانه در طی شبانه روز  چقدر است؟

مقدار فاضلاب تولیدی یک رستوران در طی شبانه روز  چقدر است؟

مقدار فاضلاب تولیدی یک مدرسه در طی شبانه روز  چقدر است؟

مقدار فاضلاب تولیدی یک مرکز خرید در طی شبانه روز  چقدر است؟

مقدار فاضلاب تولیدی یک سالن نمایش تئاتر در طی شبانه روز  چقدر است؟

 

اولین قدم برای طراحی و خرید پکیج تصفیه فاضلاب آگاهی از حجم و مقدار آلودگی فاضلاب در طی شبانه روز می باشد. یک فرد در یک کشور فقیر برای نظافت خود در توالت از مقدار آب کمتری برای شستشو استفاده می کند پس بار آلودگی یا BOD فاضلاب غلیط ناشی از فعالیت آن بیشتر از BOD فاضلاب یک جامعه ثروتمند که برای نظافت از آب بیشتری استفاده می کند می باشد. در جامعه پیشرفته تر فرد برای شستشو و رفع آلودگی از آب بیشتری استفاده می کند و بار آلودگی و BOD آن کم تر است.

برای طراحی تصفیه خانه فاضلاب برآورد مقدار BOD از مبانی اولیه طراحی به حساب می آید. در جدول و فرمول زیر محاسبه BOD بر حسب گرم در شبانه روز برای هر نفر شرح داده شده است.

تصفیه فاضلاب بلوک آپارتمان،تصفیه فاضلاب پانسیون، تصفیه فاضلاب کلیسا یا مسجد بدون آشپزخانه، تصفیه فاضلاب باشگاه ورزشی و تفریحی ، تصفیه فاضلاب مسکن، خانواده مجرد، کارمند، اضافی، تصفیه فاضلاب کارخانه  بدون دوش، تصفیه فاضلاب کارخانه با دوش ،تصفیه فاضلاب بیمارستان ، تصفیه فاضلاب هتل ،تصفیه فاضلاب ساختمان اداری بدون غذا ،تصفیه فاضلاب رستوران ، رستوران  با بار ،تصفیه فاضلاب مدرسه با کافه تریا ، تصفیه فاضلاب مرکز خرید  بدون غذا، مغازه ها، تصفیه فاضلاب تئاتر آمده است.

BOD فاضلاب اماکن عمومی تجاری

برآورد فاضلاب بهداشتی اماکن مختلف

برآورد فاضلاب بهداشتی اماکن مختلف