شبكه فاضلاب ثقلي

براي جمع آوري فاضلاب از شبكه فاضلاب استفاده مي شود. اين شبكه در بيشتر مناطق بصورت ثقلي است و در مناطق خاص مثل نقاط داراي توپوگرافي پست يا سطح صاف يا سطح آب زيرزميني بالا بصورت تحت فشار با استفاده از پمپ انتقال فاضلاب انجام مي شود.

شبكه فاضلاب ثقلي، هزينه ساخت بالايي دارد. حفاري كانال ، خريد لوله و اتصالات، زيرسازي و شيب بندي دقيق لوله ها، احداث منهول ها يا آدم روها در فواصل هر ۳۰ متر، خاك نرم و كوبيدن پوشش خاك، ترميم آسفالت از هزينه هاي شبكه ثقلي فاضلاب است.

در شبكه ثقلي فاضلاب، جريان طبق شيب زمين به پايين دست شهر منتقل مي شود و فاضلاب در اثر وزن خود روي شيب زمين سر مي خورد و به نقطه پاياني يا تصفيه خانه مي رسد.

شبكه فاضلاب ثقلي نياز به طراحي و رعايت استاندارد و ضوابط دقيقي دارد و پس از ساخت بايد مورد بهره برداري صحيح قرار گيرد. شستشو و لايروبي ، ويدئومتري شبكه فاضلاب، ترميم شكستگي ها ، حذف ريشه هاي درختان و چربي ها و مواد رسوبي جزو كارهاي اكيپ بهره برداري شبكه فاضلاب است.

طراحي درست،كيفيت اجرا و انتخاب مصالح شبكه فاضلاب مهم است. سايز لوله ها و شيب آنها بايد جوابگوي توليد فاضلاب سي سال آينده شهر باشد. طراح بايد شيب و قطر لوله را بگونه اي انتخاب كند تا در اوايل بهره برداري شبكه كه فاضلاب ورودي كم است رسوب گذاري ناشي از عدم تامين سرعت خودشويي اتفاق نيفتد بعبارتي قطر لوله را زياد انتخاب نكند در عين حال پس از سي سال كه حجم فاضلاب زياد شد لوله توانايي انتقال داشته باشد و نياز به حفاري و تعويض خط نباشد. اين مستلزم بررسي برنامه توسعه شهري و رشد جمعيت شهر توسط طراح شبكه فاضلاب است.