حذف بیولوژیکی نیترات در فاضلاب

در اینفوگرافیک زیر نحوه حذف یا کاهش نیترات در پکیج تصفیه فاضلاب نشان داده شده است. بخش اول مخزن مرسوم به بخش آنوکسیک یا غیرهوازی است. ( دقت کنید با بی هوازی فرق می کند.) در بخش آنوکسیک نیترات داریم، کربن داریم، اکسیژن محلول نداریم باکتری های از اکسیژن نیترات استفاده می کنند.

در بخش دوم مخزن تصفیه فاضلاب، که هوادهی انجام می شود آمونیاک به نیتریت و سپس نیترات تبدیل می شود. فعال شدن باکتری های نیترات ساز با تاخیر زمانی شروع می شود و فعالیت این باکتری ها به PH وابسته است.