سوال این طور باشد بهتر است:

من یک فضای خالی به طول، عرض و ارتفاع مشخص در محوطه بیرون یا در پارکینگ طبقاتی ساختمان دارم پکیج تصفیه فاضلاب با چه ظرفیتی در آن قابل احداث است؟

مخازن پکیج تصفیه فاضلاب بصورت مکعب مستطیل یا استوانه افقی یا عمودی ساخته می شود.

ابعاد پکیج های مکعب مستطیل طبق جدول زیر می باشد.

ابعاد پکیج تصفیه فاضلاب

مقدار فضای مورد نیاز برای پکیج تصفیه فاضلاب مکعب مستطیل