روغن و چربي در فاضلاب (Oil & Grease (FOG

روغن و چربی FOG (Fats, oils, and grease) بطورکلی مواد شناور شامل روغن، چربی، گریس، ترکیبات نفتی و سایر مواد معلقی است که بر روی آب به صورت شناور باقی می مانند را FOG می گویند. در یک تقسیم بندی روغن ها به سه دسته کلی تقسیم می شوند شامل: روغن های معدنی، روغن های