متریال مناسب برای استفاده در پکیج کلر با هیپوکلریت سدیم