مفاهیم تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

زمان ماند هیدرولیکی (Hydraulic retention time) متوسط مدت زمانی که طول می کشد تا فاضلاب ورودی از تانک هوادهی (در سیستم لجن فعال) خارج شود، زمان ماند هیدرولیکی می نامند و به صورت زیر محاسبه می شود: که در این رابطه: V = حجم تانک هوادهی Q = میزان جریان فاضلاب ورودی به تانک هوادهی