قدم اول در تصفیه فاضلاب صنعتی

اولین قدم در ساخت سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی ، انتخاب روش تصفیه پساب مناسب است. دو پارامتر مهم در تصفیه فاضلاب COD , TDS می باشد پساب صنایع را به سه گروه سبز، زرد، قرمز براساس مقدار TDS و COD تقسیم شده است و نوع تصفیه مناسب پیشنهاد شده است. این جدول بعنوان گام اول انتخاب روش تصفیه به ما کمک می کند.

جریان سبز جریان زرد جریان قرمز

TDS<5000ppm

COD<10000ppm

۵۰۰۰ppm<TDS<10000ppm

COD<20000ppm

TDS> 100000 ppm

COD> 20000 ppm

تصفیه بیولوژیکی بهترین راه حل تصفیه برای پساب جریان سبز است

 

اکسیداسیون پیشرفته و پس از آن اسمز معکوس بهترین راه حل های تصفیه برای پساب جریان زرد هستند

 

تبخیر نزدیک پیشرفته بهترین راه حل تصفیه برای پساب جریان قرمز است